AGA MINA LIIK­LEN OHUTULT

Koduõu on lapse jaoks turva­line koht. Kuidas vane­mana arvestada väike­lapse ette­arvamatu käitu­misega? Millised on ohu­kohad kodu­õuel või sealt välju­misel, näiteks kerg­liiklus­teele või sõidu­teele? Kuidas turvaliselt oma pere­ga autos sõita?

Sellel liiklus­ohutuse tuuril on Sul lapse­vanemana võima­lik erinevaid meediaid kasutades saada olulist informat­siooni või koos oma lapsega vaadelda ning arutle­da kodu­õue ohutu­sest. Samuti sobib keskkond Sulle, õpetaja, õppe­vahendina kasuta­miseks.

Projekti „Agamina, väike­laste liiklus­ohutuse“ eesmärgiks on toetada väike­laste vanemaid ning laste ja vane­matega tegele­vaid õpetajaid laste ohutuse tagamisel liikluses ja viisaka liikleja kujunda­misel. Väike­lapse liiklus­käitumise harju­muste välja kujune­misel on oluline roll teda ümbritse­vate täiskasva­nute iga­päevasel eeskujul ning koos liik­luses toime­tuleku harjutamisel.

360° liiklus­ohutuse projektis keske­ndu­takse kolmele olu­lisele teemale: liiklus­ohutus lasteaia- ja kooliteel, kodu­õues ning sõidu- või raud­tee ületusel.

Veebil­ehel kujutatud situat­sioonid on lavasta­tud ja osa­täit­jate elu ohtu ei seatud.