AGA MINA LIIK­LEN OHUTULT

Ohutu teekond algab selle planeerimisest. Kuidas mu laps lasteaeda või kooli läheb? Millised on meie pere liikumisviisid ja eeskuju nõutud turvavarustuse kasutamisel? Millised võivad olla ohud lasteaia või kooli läheduses? Mida saan mina oma lapsega koos teha, et liigseid riske maandada? Kuidas kool panustab oma territooriumil ohutuse tagamisse ja laste liikumisviiside mitmekesistamisse? Millised on meie kogukonnas kehtivad kokkulepped laste ohutuse tagamisel?

Sellel liiklus­ohutuse tuuril on Sul lapse­vanemana võima­lik erinevaid meediaid kasutades saada olulist informat­siooni või koos oma lapsega vaadelda ning arutle­da kodu­õue ohutu­sest. Samuti sobib keskkond Sulle, õpetaja, õppe­vahendina kasuta­miseks.

Projekti „Agamina, väike­laste liiklus­ohutuse“ eesmärgiks on toetada väike­laste vanemaid ning laste ja vane­matega tegele­vaid õpetajaid laste ohutuse tagamisel liikluses ja viisaka liikleja kujunda­misel. Väike­lapse liiklus­käitumise harju­muste välja kujune­misel on oluline roll teda ümbritse­vate täiskasva­nute iga­päevasel eeskujul ning koos liik­luses toime­tuleku harjutamisel.

360° liiklus­ohutuse projektis keske­ndu­takse kolmele olu­lisele teemale: liiklus­ohutus lasteaia- ja kooliteel, kodu­õues ning sõidu- või raud­tee ületusel.

Veebil­ehel kujutatud situat­sioonid on lavasta­tud ja osa­täit­jate elu ohtu ei seatud.